Wanneer Beschermingsbewind?

Volgens de wet moet iedereen die meerderjarig is, zijn eigen belangen kunnen behartigen. Ook zijn financiële. Toch zijn er meerderjarigen, zoals ouderen, ernstig zieken of gehandicapten, die om allerlei redenen tijdelijk of blijvend hun eigen geldzaken niet meer goed kunnen regelen. Deze mensen kunnen hun financiën door een ander laten beheren. Vaak is dat een familielid of bijvoorbeeld de zorginstelling waar men verblijft. Dit kan echter soms leiden tot onenigheid tussen familieleden of met de zorginstelling. Om dat te voorkomen, wordt vaak gekozen voor beschermingsbewind door een onafhankelijke partij die tevens goed op de hoogte is van de regelgeving rond belastingwetgeving, sociale wetgeving, bezwaar en beroep enzovoort.

We zijn ons bewust dat onze cliënten veelal kwetsbare mensen zijn met vaak een diversiteit aan problematiek dat maakt dat zij hun financiën en administratie niet adequaat kunnen beheren. Bij beschermingsbewind gaat het immers om een samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder, en als bewindvoerder is het essentieel dat men zich kan verplaatsen in de cliënt. Hiernaast is het tevens van belang dat zaken duidelijk zijn en duidelijk naar de cliënt worden gebracht zodat onvrede en misverstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Een adequate informatievoorziening speelt hierbij een belangrijke rol.

Beschermingsbewind geeft zekerheid en rust

Beschermbeheer Midden Nederland biedt beschermingsbewind aan om iemands financiële situatie weer op orde te krijgen en te behouden. Wij worden door de kantonrechter officieel benoemd en tevens moeten wij jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met ons de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.
Beschermbeheer Midden Nederland kan u ondersteunen om beschermingsbewind aan te vragen.

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan door de betrokkenen zelf. Hiervoor dient een formulier te worden ingevuld waarbij aangegeven wordt dat u onder bewind gesteld wilt worden maar ook waarom. Hiervoor heeft u een verklaring van bv. uw arts of uw maatschappelijk werker nodig. De bewindvoerder dient een bereidverklaring af te geven. Wij kunnen u helpen met het invullen van de benodigde papieren.

Zodra wij als bewindvoerder zijn aangesteld, kunt u niet meer vrij over uw gehele vermogen beschikken en bent u er ook niet meer alleen verantwoordelijk voor, maar samen met ons. Een belangrijk deel van uw financiën en adminstratie wordt door ons geregeld. In het begin is dit wat onwennig, maar het betekent ook dat u een financiële zorg minder heeft.

Hoe gaat het vervolgens in zijn werk?

Nadat de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken heeft de bewindvoerder drie maanden de tijd om een zogenaamde boedelbeschrijving op te stellen en deze aan de kantonrechter te sturen. In deze boedelbeschrijving worden de volgende punten opgenomen: hoogte van uw saldo op uw bankrekeningen, de hoogte van uw vaste lasten, de hoogte van uw eventuele schulden

Beschermbeheer Midden Nederland schrijft alle instanties en bedrijven aan waar u contact mee heeft en legt uit dat het vermogen van u onder bewind is gesteld en dat alle financiële post nu naar Beschermbeheer Midden Nederland moet worden gestuurd. Vanaf dat moment is Beschermbeheer Midden Nederland verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw financiële zaken. Soms duurt het enkele maanden voordat al die instanties en bedrijven hun administratie hierop hebben aangepast. Tot die tijd moet financiële post die toch bij u komt, worden doorgestuurd naar Beschermbeheer Midden Nederland.

Alle inkomsten worden gestort op een nieuw te openen betaalrekening op uw naam waarover alleen de Beschermbeheer Midden Nederland het beheer heeft. De betaling van de vaste lasten worden door ons verzorgd. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld.

Bij de start van het bewind zal het contact tussen Beschermbeheer Midden Nederland en u intensief zijn omdat er allerlei zaken moeten worden geregeld en problemen moeten worden opgelost. Als de zaken op orde zijn zal het contact gewoonlijk minder worden. Indien een situatie daartoe aanleiding geeft kan er een extra huisbezoek worden afgelegd.

Eén van de taken als bewindvoerder is om de onder bewind staande goederen te beschermen. Dit houdt in dat u niet meer zelfstandig mag beslissen over goederen die geheel of gedeeltelijk onder bewind staan. Zo mogen deze bijvoorbeeld niet meer worden verkocht of gekocht zonder toestemming. Wij moeten deze beslissingen samen met u nemen.

Verantwoording afleggen aan u en de rechtbank

Conform de normen van de rechtbank en de branchevereniging wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van uw financiën door het toesturen van de bankafschriften van de nieuwe betaalrekening. Bij de start van het bewind wordt het budgetplan opgesteld en aan u toegezonden. Bij belangrijke wijzigingen kan een nieuw budgetplan op verzoek worden toegezonden.

Eens per jaar legt uw bewindvoerder ‘rekening en verantwoording’ af aan de kantonrechter. Hierbij legt de bewindvoerder verantwoording af over: het totaalbedrag van uw inkomsten, het totaalbedrag van uw vaste lasten, een overzicht van de betaalde schulden, een overzicht van de nog openstaande schulden, het begin en eind saldo van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd.

Hoe eindigt onderbewindstelling?

Onderbewindstelling eindigt als de cliënt overlijdt. Onderbewindstelling eindigt ook als bewindvoering overgaat in curatele. Tot slot kan ook de cliënt bij de kantonrechter een verzoek indienen tot opheffing van de onderbewindstelling, of kan de bewindvoerder de kantonrechter verzoeken van haar taak te worden ontheven.

De belangrijkste taken van de bewindvoerder op een rij:

  • opstellen van budgetplan

  • De afhandeling van de financiële post

  • Het innen van de uitkering of het loon op een aparte rekening welke op uw naam staat.

  • De betaling van de maandelijkse vaste lasten en uw wekelijkse leefgeld en bijzondere uitgaven.

  • Het aanvragen van voorzieningen waar u eventueel recht op heeft (denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoonsgebonden budget).

  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

  • Het reserveren van geld voor grote uitgaven en spaargeld.

  • Het afsluiten van verzekeringen

  • Het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar

  • De jaarlijkse belastingaangifte

Uw bewindvoerder regelt GEEN schuldregeling. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij de schuldhulp organisatie in uw gemeente. Indien van toepasing zullen wij samen met u deze aanvraag verzorgen en indienen.

 

 

Welkom

Bewindvoering

Tarieven

Aanmelding

Contact